Voorwaarden

Algemene voorwaarden van HEISO GmbH

 

1. Strekking
Voor de zakelijke relaties tussen de vennootschap HEISO GmbH en de klant zijn alleen deze voorwaarden van toepassing. Tegengestelde of afwijkende voorwaarden wordt door de vennootschap HEISO GmbH niet geaccepteerd en worden hiermee nadrukkelijk tegengesproken. Tegenstrijdige voorwaarden van de klant zijn slechts geldig, als het bedrijf HEISO GmbH hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk instemt. Onze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de koper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB.

2. Levering
Alle feiten die buiten de controle van de verkoper liggen, ontslaan hem van de verplichting om te leveren voor de duur van de belemmering of, indien hij dat verkiest, permanent, zonder dat de koper door de intrekking aanspraken op de verkoper heeft. Hetzelfde geldt voor stakingen en uitsluitingen.
Indien acceptatie van deelleveringen binnen een bepaalde termijn is overeengekomen, is een bij benadering gelijkmatige verdeling van de levering een voorwaarde. Als de oproep niet uiterlijk binnen een jaar wordt gedaan, vervalt de leveringsplicht van de verkoper. De koper blijft echter verplicht de goederen op verzoek van de verkoper in ontvangst te nemen. Het recht van de verkoper op schadevergoeding blijft onaangetast.

3. Prijzen en verzendkosten
Onze prijzen worden alleen in euro`s uitgedrukt. De verzendkosten zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelde goederen en de verzending. Aan de klant wordt het bedrag verbonden met de bestelling duidelijk medegedeeld.

4. Betaaldatum / late betaling
De klant stemt ermee in om de koopprijs te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze periode blijft de klant in gebreke.

De betalingen zijn netto, zonder aanbiedingen met korting of andere aftrekposten, tenzij uitdrukkelijk een andere wijze van betaling schriftelijk is overeengekomen. In het geval van achterstallige betaling geldt een rente tegen het tarief van 8 procentpunten boven de geldende basisrentevoet volgens § 288 par. 2 BGB zoals afgesproken.

5. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor, totdat alles uit een lopende zakelijke relatie is gevorderd.

De klant is verplicht om de goederen met zorg te behandelen.

De klant is verplicht ons de toegang tot derden te verschaffen m.b.t. de goederen, wanneer er sprake is van beslaglegging, schade of vernietiging van de goederen. Een verandering in de eigendom van de goederen, alsmede een verandering van de woonplaats moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen.

We hebben het recht om het contract te herroepen als de klant zich in strijd met het contract gedraagt, met name in het geval van te late betaling, en om teruggave van de goederen te vragen.

De klant heeft het recht de goederen door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Hij heeft ons alle vorderingen voor het bedrag van het factuurbedrag dat hij van de wederverkoop aan een derde partij mag verwachten, al aan ons toegewezen. We accepteren de opdracht. Na de opdracht is de klant bevoegd om de claim te innen. We behouden ons het recht voor om de claim zelf te innen zodra de klant niet naar behoren aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en in verzuim is.

We hebben het recht, bij contractbreuk door de klant in het bijzonder in geval van wanbetaling, ons terug te trekken uit het contract en het vrijmaken van de goederen te eisen. De klant heeft het recht om de goederen in de normale gang van zaken door te verkopen. Hij wijst ons alle vorderingen in het bedrag van de factuur, die op hem wachten door de verkoop aan een derde partij. Wij accepteren de opdracht. Na de opdracht, heeft de klant recht op het innen van de vorderingen. Wij behouden ons het recht voor om de schuld zelf te verzamelen als de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en in wanbetaling geraakt.

6. Klachten
Klachten kunnen alleen worden overwogen indien zij schriftelijk worden ingediend, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen. Gebreken in een deel van de levering kunnen niet worden uitgebreid tot een klacht over de gehele zending.

7. Terugkeer van goederen om redenen van goodwill.
In het geval dat we koopwaar zonder gebreken uit goodwill terugnemen, kan deze, wanneer het om een standaardproductie gaat met de verpakking in goede staat, alleen met 75 % op de rekening in mindering gebracht worden. Normaal moet, in het geval de koopwaar zonder gebreken zijn, een speciale overeenkomst worden gemaakt.

8. Buitenlandse zaken
De export van onze producten door een derde partij wordt verboden door octrooi- en merkrechten. Dit verklaart onze inzet in het buitenland.

9. Slotbepalingen
Plaats van uitvoering en enige uitvoerende rechtbank voor alle uit de contractuele relatie voortkomende directe of indirecte geschillen, is onze maatschappelijke zetel.

Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, met inbegrip van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, dan is de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Het geheel of gedeeltelijk ineffectieve regeling wordt vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij het ​​economische succes van de ongeldige.